1. Bakgrunden bygger på:

SOU 1935:10, kap. V: Rundradion och staten
SOU 1946:1, s. 13-16
SOU 1965:20, kap. 1.1: Radion och televisionen i Sverige
Dymling & Rabe; Ollén; Elgemyr

2. SOU 1935:10, s. 71

3. "Svensk rundradio före 1925", otryckt bok i Sveriges Radios arkiv (SR CK F VII aa:1)

4. Reuterswärd, Gustaf: Berättelse om hur AB Radiotjänst kom till samt dess verksamhet under år 1924. Bil. 2: PM angående samtal med statsrådet Örne den 15. 2. 1923. Sveriges Radios dokumentarkiv. Cit. i Elgemyr, s. 55. Reuterswärd var chef för TT

5. Dymling & Rabe, s. 64 - 65

6. Ollén, s. 172

7. SOU 1935:10, s. 24-25

8. På tvåkammarriksdagens tid lades en motion ofta i båda kamrarna och fick då två olika nummer. De betraktas då i riksdagstrycket som två motioner, men jag behandlar dem som en och ger dess nummer i båda kamrarna (I:XXX/II:XXX). Att motionerna blev dubbla var ju en ren procedurfråga.

9. SOU 1935:10, s. 78-79

10. SOU 1965:20, s. 49

11. SOU 1946:1, s. 25

12. SOU 1954:32, s. 48-49

13. SOU 1954:32, s. 116

14. SOU 1954:32, s. 130

15. SOU 1965:20. Direktiven på s. 25-28

16. 1954 I:3/II:4 och 1956 I:501/II:669

17. Högerpolitik 1956, s. 108

18. Högerpolitik 1960, s. 128-129

19. 1954 I:162/II:360, 1955 I:493/II:610, 1957 I:270/II:371, 1958 I:287/II:373, 1962 I:143/II:183 av högerpartiet samt 1956 I:501/II:669, 1957 I:400/II:499 gemensamma borgerliga

20. 1956 I:501/II:669 och 1957 I:400/II:499

21. Valhandböckerna är tillgängliga hos Folkpartiet, Luntmakargatan 66

22. Handlingsprogram för landsbygdspartiet Bondeförbundet. 1952

23. Partiprogram för Centerpartiet antaget av Centerpartiets riksstämma i Ronneby 17 maj 1958

24. Centerns riksstämmoprotokoll 1964. Riksarkivet

25. 1954 I:3/II:4, 1962 I:438/II:523 av centerpartiet samt 1956 I:501/II:669, 1957 I:400/II:499 gemensamma borgerliga

26. Företagen och deras inbördes förhållanden beskrivs i Kotschacks bok på s. 43-44

27. Kotschack, s. 119

28. Expressen 1962-05-28

29. Samtal med Eva Bjärlund 1980-04-15

30. Kotschack, s. 13-14

31. Rundradiosändningar från Radio Mercur och Radio Nord. En sammanfattande redogörelse för fakta och uppgifter i den svenska pressen. Telestyrelsens radiobyrå 8 februari 1960. SR CK E IV:42

32. Radioreglementet, till stycke 579 förtydligande stycke 7-01, giltigt från 1 maj 1961. Radioreglementet var den del av telekonventionen som hade tillämpning på radiosändingar. I denna uppsats används dock benämningen telekonventionen.

33. P.M. rörande Radio Nord. Telestyrelsens radiobyrå 28 april 1960. SR CK E IV:42

34. Brevet i kopia i SR CK E IV:42

35. Anteckningar från sammanträdet av Erik Mattsson, punkt 1. SR CK E IV:42. Se för tydlighetens skull personförteckningen i slutet av uppsatsen!

36. Finns i SR CK E IV:42

37. SR styrelseprotokoll 27 april 1961, § 3. SR CK A II aa:25

38. Frågan i riksdagens arkiv: Riksdagshandlingar, andra kammarens enkla frågor 1954-64

39. Riksdagstryck 1960 Höstsessionen, andra kammarens protokoll nr. 26, s. 18

40. Protokollen finns i SR CK F XVI:1, där handlingar rörande Radio Nord samlats

41. Finns i SR CK F XVI:1

42. Radiochefens programkollegium. Protokoll 13 mars 1961, punkt 3. SR CK A VI a:1

43. Radiochefens programkollegium. Protokoll 23 augusti 1961, punkt 5. SR CK A VI a:1

44. Kommittéarkiv 1965 vol. 1. PM angående utredning rörande vissa rättsliga spörsmål m.m. i fråga om radioanläggning och rundradioverksamhet. Odaterad

45. Finns i SR CK F IV ca:3

46. Kommittéarkiv nr. 1965, vol. 1, protokoll från sammnaträde 12 april 1961

47. Radiochefens programkollegium. Protokoll 17 april 1961, punkt 3. SR CK A VI a:1

48. Anteckningar från samtal angåande P3 av Erik Mattsson, utskrivna 2 maj 1961. SR CK F IV ca:3

49. Utskrift av "Avlyssning av Stavsnäs radio på 2754 kc/s, lördagen den 22 april 1961 omkring kl 1115" med följebrev. SR CK F IV ca:3

50. "Villkor för att innehava radiomotagningsapparat", tryckta på sista sidan i varje del av telefonkatalogen, här1961 års katalog

51. Samtal med Åke Mossler 1980-04-22

52. Skrivelsen står upptagen i diariet (SR CK C I:3), men återfinns inte i korrespondensen i Sveriges Radios arkiv

53. Brevet Rydbeck till Edenman i SR CK F XVI:1

54. Anteckningar från samtal rörande P3 av Erik Mattsson, utskrivna den 2 maj 1961. SR CK F IV ca:3

55. Sveriges Radios styrelseprotokoll 27 april 1961, § 3. SR CK A II aa:25

56. Proposition 171/1962, s. 10. Här sägs liknande förbud nyligen ha meddelats i Danmark, Finland och Norge

57. Brev från Assar Pohl till Britt Wadner 16 oktober 1961. I justitieutskottets arkiv (riksdagshuset), handlingerna till första lagutskottets utlåtande nr 40 1962

58. Beställningarna av reklamtid och de texter som lästes upp i Radio Syd finns i kopia i justitieutskottets arkiv, se not 57

59. Anteckningar från samtal angående P3 av Erik Mattsson, utskrivna den 2 maj 1961. SR CK F IV ca:3

60. Mattssons anteckningar från samtal den 3 och 4 maj 1961. SR CK F IV ca:3

61. Meddelande per telefon från Rydbeck, genom Henrik Hahr, kl 10.20 den 4 maj 1961, till Jerring, Mattsson och Franzén. SR CK F IV ca:3

62. Anteckningar av Mattsson från telefonsamtal den 4 maj 1961. SR CK F IV ca:3

63. Förlagan till telegrammet i SR CK F IV ca:3

64. Telegrammet i original i SR CK F IV ca:3

65. Utskrift av medelandet i Dagens eko 4 maj 1961. SR CK F IV ca:3

66. Sveriges Radios direktionsprotokoll 5 maj 1961, § 9. SR CK A IV a:26

67. Frågan i riksdagens arkiv: Riksdagshandlingar, andra kammarens enkla frågor 1954-64

68. Riksdagstryck, andra kammarens protokoll nr 23, s. 26

69. Radiochefens programkollegium. Protokoll 15 maj 1961, punkt 6. SR CK A VI a:1

70. Presskommuniké från kommunikationsdepartementet 13 oktober 1961. SR CK E IV:46

71. Brev Rydbeck till Hörjel 26 april 1962. SR CK E IV:51

72. Proposition 171/1962, s. 16. De andra nordiska länderna förberedde nu också lagstiftning mot piratradio

73. Ibid, s. 25

74. Ibid., s. 26

75. Omröstningen var knappast representativ, den hade gått till så att Expressens läsare hade fått klippa ur och skicka in en kupong. Lagen förkastades på detta sätt av Expressena läsare med 189 129 röster mot 1 304

76. Tankegången tyde på att man missuppfattat orsaken till Radio Nords framgång, i alla fall som Jack Kotschack såg den och förklarar den i sin bok. Se not 27!

77. Första lagutskottets utlåtande 40/1962, i riksdagstrycket.

78. Lagen fick nr 1962:278 i Svensk författningssamling

79. Riksdagstryck 1962, första kammarens protokoll nr 25, s. 40

80. Wirén, s. 20

81. Tilläggsdirektiven finns i SOU 1965:20, s. 28-41

82. Wirén, s. 20

83. Kotschack, s. 270

84. Koncept till skrivelse till Kungl. Maj:t. Odaterad. SR CK F IV ca:3

85. Anteckningar av Mattsson från sammanträdet. SR CK F IV ca:3

86. Finns i SR CK E IV:51

87. Byggnadsstyrelsen förvaltade Sveriges Radios byggnader

88. Proposition 37/1966, s. 21, i riksdagstrycket

89. Dagens namn: Britt Wadner, piratrdottning .Dagens Nyheter 1964-08-27

90. Breide, Gunnar: Här avslöjas spelet bakom riksdagens Radio Syd-bråk. Exprssen 1966-04-07

91. Första lagutskottets utlåtande nr 21/1966, s. 19. I riksdagstrycket

92. De tidsangivelser som inte finns i riksdagstrycket är hämtade från Breides artikel (not 90)

93. Riksdagstryck 1966, andra kammarens protokoll nr 15, s. 221

94. Tilläggsdirektiven finns i SOU 1965:20, s. 28-41

95. Talet tryckt i Palme, Ulvenstam & Eliasson

96. Palme, Ulvenstam & Eliasson, s. 13

97. Ibid., s. 25

98. SOU 1973:10, s. 3

99. Proposition 136/1966, s. 83

100. Ibid., s. 1-2

101. Högerpolitik 1962, s. 153-160

102. Högerpolitik 1964, s. 255

103. Folkpartiets program antaget vid landsötet i Göteborg 1962.

104. Detta stycke bygger på Hildén

105. Första lagutskottets utlåtande nr 32/1965. I riksdagstrycket

106. Ankomststämplad i Kungliga biblioteket 1966-06-21

107. I stället för monopol, s. 17

108. FPU-kongressen i Falkenberg 9-13 juni 1962. Ahlmarks uttalande på s. 22

109. Ibid., s. 21. Motion nr. 21

110. FPU 30 år. Jubileumskongress i Rättvik den 12-14 juni 1964. Protokoll

111. Remissvaret 1965-10-10 är avtryckt i FPUs kongresshandlingar 1966. Cit. efter s. 66

112. "Uttalande av Centerpartiets Förtroenderåd vid sammanträde i Stockholm måndagen den 21 maj 1962". Centerpartiets arkiv F IV:1. I Riksarkivet

113. Riksdagstryck 1962, andra kammarens protokoll nr 25, s. 13

114. Politisk Debatt 1961-62, s. 325

115. Centerns riksstämmoprotokoll 1964. I Riksarkivet

116. CUFs protokoll. Hos CUF, Bergsgatan 7 B

117. Centerns riksstämmoprotokoll 1967. I Riksarkivet

118. Cronberg & Sangregorio, kap. 4