Öl 1

Öland: Karlevi, Vickleby socken


+ s-a... --(s)- i(a)s * satr * aiftir * si(b)(a) * kuþa * sun * fultars * in hons ** liþi * sati * at * u * -ausa-þ-... +: fulkin : likr : hins : fulkþu : flaistr (:)* uisi * þat * maistar * taiþir : tulka * þruþar : traukr : i : þaimsi * huki * munat : raiþ:uiþur : raþa : ruk:starkr * i * tanmarku : --ntils : iarmun**kruntar : urkrontari : lonti

Dold ligger den som de största dåd följde - det visste de flesta - stridernas Truds arbetare 1 i denna hög. Ej skall en rättrådigare kampstark Vagn-Vidur 2 på sjökonungens väldiga mark 3 råda över land i Danmark

1. Hövdingen
2. Skeppshövding
3. Havet


Runstenen står rest på ett öppet fält något hundratal meter från Kalmarsund. Den restes omkring år 1000 efter en dansk hövding, Sibbe den gode, Foldars son, av dennes följeslagare, och står på sin ursprungliga plats. Av en teckning från 1600-talet framgår at den varit omgiven av två nu bortodlade gravhögar. Enligt inskriften har den döde gravsatts i en av dem. Utöver runinskriften finns på stenen en kort medeltida inskrift med okänd innebörd.

Foto © Christer Hamp 2007-07-21

Tillbaka till listan