Befolkningsutveckling och nybyggeri i Burträsk på 1700-talet

av Christer Hamp

 

Uppsats i historia 40 p, Stockholms universitet 1979, Åke Hermanssons seminarium

Inledning

Jag ville undersöka på det lokala planet något om hur kolonisationen av Norrland gick till på 1700-talet. Jag valde Burträsk därför att det dels var ett lagom stort område, dels visade en mycket kraftig befolkningsökning. Befolkningsökningen visade sig vid närmare påseende bero till stor del på att det område som i mantalslängderna kallas för Burträsk blev större. Mera om det i kapitlet "Områdets omfattning".

Undersökningen omfattar hela 1700-talet, och jag har koncentrerat den på tre saker: mantalsskriven befolkning, antalet hushåll och nybyggeriet. Dessa redovisas i bilagor och figurer och kommenteras. Stavningen i bil. 1 följer den i mantalslängderna vid 1700-talets slut.

Använda förkortningar:
jb jordebok
ml mantalslängd

Områdets omfattning

Om man bara säger "Burträsk" har man för 1700-talet inte definierat ett område. Som det framstår i arkivalierna är det fråga om tre storheter, tingsrätten, jordebokssocknen och kyrksocknen. Jordebokssocknen omfattade i början av perioden Burträsks tingsrätt, den mindre enheten, som var den som togs upp i jordeboken och därmed också i mantalslängden, som byggde på denna. Åren 1702 - 27 avviker mantalsskrivingsomådet från jordebokssocknen och omfattar även delar av Bygdeå och Lövångers tingsrätter. Jordebokens uppställning ändrades inte och i mantalslängden anges när den i sin uppställning avviker från jordeboken. Fr.o.m. 1728 upptar mantalslängden åter bara Burträsks tingsrätt. I området tillkommer fem nybyggen innan 1768, då jordebokssocknen genom landshövdingens resolution utökades med byarna Bygdsiljum, Andersvattnet och Lubboträsk (1, 2). 1776 utökades jordebokssocknen ytterligare med Villvattnet, Bursiljum (3), Jerfträsk, Låssmen och Stafträsk (4), och fick den utsträckning den skulle komma att behålla till seklets slut. Krokvattnet, som stått med i mantalslängden 1702 - 27, kom inte att tillhöra Burträsk, utan låg kvar under Bygdeå.

Kyrksocknen var under hela 1700-talet större än jordebokssocknen.

Det område jag valt att behandla i undersökningen är jordebokssocknen, som den tog sig ut 1799. Dess omfattning framgår av bil. 1 och sammanfaller nästan med Burträsks tingslag som det avbildas i Generalstabens översiktskarta av år 1924. Med utgångspunkt i jb 1801 har jag sedan gått bakåt i tiden och sett vad som har hänt med de olika byarna och gårdarna.

Beskriving av källorna

1. Jordeböcker

Jordeböckerna låg till grund för beskattningen av jorden. De upprättades vid jordrannsakningen i slutet av det år som anges i resp. boks namn. Det som i dem behandlas noggrannast är hemmanens storlek, uttryckt i mantal, och jordnaturen (5). Vad ett mantal egentligen är för något definieras mycket försiktigt i Nordisk Familjebok: "kam., det aritmetiska tal, som uttrycker ett hemmans storlek i kameralistiskt afseende (t.ex. 1 mantal, 1/8 mantal)." (6). Försök att relatera mantalet till ett visst antal bönder har gett mycket skiftande resultat och jag vill inte uttala mig i den frågan. Vad gäller människor tar jordeböckerna bara upp husbonden på hemmmet.

2. Mantalslängder

Mantalslängderna låg till grund för beskattningen av folket. De upprättades vid mantalsskrivningen i slutet av året före det som anges i resp. längds namn. Årtalet är längdens giltighetsår. De ställdes upp med jordeboken som förlaga (7). Det som i mantalslängderna behandlas noggrannast är människorna. I ett antal kolumner, som blir fler under 1700-talets gång, förs olika kategorier människor upp, och summeras i två grupper, personer à 16 resp. 24 skillingar, vid seklets slut 8 resp. 12 skillingar. Den jord som låg under hushållen redovisas summariskt, i de flesta längderna utan avseende på jordnatur. Däremot redovisas själva hushållen. De kallas rökar eller matlag. Jag har inte hittat någon förordning som definierar vad som utgor en rök, men i längderna verkar det som om det krävdes minst en ensam husbonde eller minst två personer av vilka andra kategorier som helst (hustru, dräng o.s.v.) för att en rök skulle föras upp. Detta stämde inte alltid, men jag har tillämpat detta kriterium för att räkna hushåll där rökarna inte är angivna i mantalslängderna, nämligen före ml 1719.

Eftersom jag här redovisar den mantalsskrivna befolkningens storlek kan det vara på sin plats att se efter vad längdernas siffror egentligen betyder. Rent allmänt har framförts av Eli Heckscher "att siffrorna för antalet upptagna personer ... ge uttryck för det ekonomiska läge som, enligt mantalsförrättarens bedömning, rådde vid de olika tidpunkterna" (8). Andra vill också ta hänsyn till olika administrativa förändringars betydelse, t.ex. byte av mantalsförrättare eller landshövding. Ingen enkel tumregel kan ges för hur längdernas siffror ska behandlas, men för vissa områden kan de användas för approximativa folkmängdsberäkningar (9).

Den viktigaste administrativa förändring som skedde i mantalsskrivningen under 1700-talet var Kungl. Maj:ts förordning 1765, som ålade mantalskommissarierna "att uppföra och i mantalslängderna anteckna alla människor som liv äga" (11). Åtgärden vidtogs för att motverka underslev vid mantalsskrivningarna (10). Resultatet blev att de som inte var skattskyldiga, och som tidigare inte hade redovisats alls, fr.o.m. ml 1766 fördes upp i separata kolumner. Denna nya uppställning användes bara i fyra år, alltså t.o.m. ml 1769. Att folkmängden var betydligt större än den i längderna redovisade skattande befolkningen visas av att de befriade var fler än de skattande. För de fyra åren med fullständig redovisning har vi resp. 22, 17, 14 och 15% fler befriade än skattande. Här kanske vi i de sjunkande talen ser resultatet av myndigheternas ansträngningar att få in mera skatt.

Jag har inte gjort något försök att relatera mantalslängdernas befolkningssiffra till den verkliga totala folkmängden i Burträsk.

3. Husförhörslägder

I husförhörslängderna skulle antecknas alla som bodde inom socknen, oavsett om de skattade eller ej. Längderna ställdes liksom jordeböcker och mantalslängder upp efter byar och gårdar, men inte i samma ordning. Det område som tas upp i kyrkoböckerna, kyrksocknen, var under hela 1700-talet större än jordebokssocknen. Svårigheten med att idag använda husförhörslängderna för folkräkning ligger i att det inte går att se hur befolkningsläget var vid en viss tidpunkt. Längderna fördes nämligen till skillnad från jordeböcker och mantalslängder kontinuerligt. Vid flyttning inom socknen skrevs folk upp och ströks över utan att det angavs när flyttningen ägde rum. Det är svårt att ange en exakt tidpunkt då längden slutade föras. På sin höjd kan man se vilket år utsocknes flyttningar slutade föras in, men knappast ett bestämt datum (12).

Om någon flyttade in till socknen antecknades när det hände, ibland t.o.m. varifrån den flyttande kom. Det är emellertid inte säkert att en inflyttad nybyggare direkt slog sig ner på nybygget, och jag har här bara utnyttjat husförhörslängderna till att se efter varifrån nybyggarna kom i de fall de kom från en annan socken. Det gjorde de ganska ofta, men bara i två fall har vi förhållandet att en inflyttads tidigare församling anges, och att han flyttade in samma år som det nybygge han är skriven under togs upp. I dessa två fall kom nybyggarna från grannsocknen Lövånger (13).

Fig. 1. Mantalsskriven befolkning. Efter bil. 2. Den undre kurvan visar befriade nybyggare.

Den mantalsskrivna befolkningen

Oavsett vad kurvan egentligen visar, förändringar i folkmängden eller i folkets ekonomiska villkor, kan man se ett tydligt samband med rikets krig. De tre större nedgångar kurvan visar sammanfaller med tre krig. Ett fjärde krigs resultat kan vi på grund av den stora luckan i mantalslängderna inte se. I slutet av Karl XII:s krig härjades den norrländska kusten ett antal gånger av ryska trupper, och Umeå brändes tre gånger. Detta har inte haft någon omvälvande effekt på Burträsk, men den av Karl XII:s krig orsakade nedgången har förlängts.

Kurvan ger intrycket att expansion och välstånd är det tillstånd som normalt råder, bara ingen kastar landet in i krig.

Fig. 2. Antalet rökar. Efter bil. 2. Den undre kurvan visar befriade nybyggen.

Fig. 3. Invånare per rök. Efter bil. 2, kolumnerna "Skattande".

Antalet hushåll

Antalet rökar eller hushåll visar en mycket jämnare förändring än den mantalsskrivna befolkningen. Bortsett från obetydliga småvariationer ligger antalet rökar fast fram till ungefär 1740 för att sedan stiga i mjukt accelererande takt. Detta kan bero på att när soldater skrevs ut ett hushåll fick fortsätta att utgora en rök även om det kanske bestod av bara en hustru. Jag har inte undersökt saken närmare.

Kurvans jämnhet gör att kurvan i fig. 3, invånare per rök, avspeglar den mantalsskrivna befolkningens variationer, korrigerade för den långsiktiga okningen. De tre krigen syns tydligt, men vad som är eget för den här kurvan är en tendens till flera invånare per rök för perioden 1730 - 1760. Jag kan inte säga om detta beror på administrativa förändringar eller verkliga skillnader i hushållens sammansättning. Kanske det beror på något så svårundersökt som att det var så länge sen något nybyggeri hade förekommit i området att det behövdes ett visst befolkningsövertryck innan nybyggeri i stor skala kom igång.

Fig. 4. Nybyggen. Upptagningsår efter bil. 1:II.

Nybyggeriet

Under 1700-talet vidtog kronan en hel del åtgärder för att få landet under plogen. Den viktigaste tycks ha varit Kungl. Maj:ts kungörelse den 21 november 1741. I den utlovas frälsemannanätt och fullständig skattefrihet i tio år samt partiell skattefrihet i femtio år till den som vill odla upp det myckna land i Västerbotten "som till Åker och Ängs uprodjande är tjenligit". Kungörelsen verkar inte ha haft någon som helst effekt i Burträsk. Frälsemannarätten var nästan för bra för att vara sann, och drogs också skyndsamt in så fort nybyggeriet började komma igång i Burträsk, 1784 (14). Andra delar av Västerbotten däremot fick mer än tillräckligt av nybyggare. Kungl. Maj:t såg sig 1757 nödsakad att upphäva 1741 års kungörelse och förklara de tydligen ofta långväga utflyttningarna till Västerbotten för "aldeles förbudne" (15).

I de fall där jag har lyckats få fram varifrån de utsocknes nybyggarna kom till Burträsk under nybyggeriets stora tid i slutet av seklet, kom de alltså från grannsocknen. Den starkaste pådrivande faktorn för nybyggena kan mycket väl ha varit storskiftet, som genomfördes med början strax innan nybyggeriet kom igång, och som fortgick under resten av seklet (16). När byarna genom skiftet splittrades, var steget säkert mindre till att ge sig av från den uppodlade bygden och starta eget. Att nybyggena blev skattefria var säkert också ett starkt incitment till att ta upp ny jord. Utlagorna blev mindre och hushållets chanser att överleva förbättradas.

Man kan fråga sig om nybyggarhushållen till sin sammansättning också var effektivare än den gamla bygdens hushåll. Ett effektivitetsindex kan man få fram om man dividerar antalet skattande med antalet befriade. Det svar man får anger alltså hur många skattebetalande det gick på varje befriad. Ju högre siffra, desto större effektivitet. Det var ingen slump vilka som blev befriade från skatt, de flesta av dem var inte lika effektiva i arbetet som de skattande. När de befriade specificeras, alltså åren 1766 - 69, har vi kolumnerna:

Adel och militiepersoner
Krymplingar, sjuka och fattiga
Över 63 år
Under 15 år
Nybyggare med deras folk

De utan jämförelse talrikaste var personer under 15 år, följda av personer över 63 år. De båda första kategorierna är mindre vanliga. De som fördes in under Nybyggare med deras folk var sådana som var i rätt ålder att skatta, och befriade bara för att de var nybyggare.

För nybyggena ger divisionen ett effektivitetsindex på 0,98, medan den gamla bygden placerar sig på 0,91. Detta utgör säkert en märkbar skillnad.

För att få ett mått på den arbetskraft man kunde räkna med i framtiden, kan man på motsvarande sätt dividera antalet personer under 15 år med antalet personer i "skatteför" ålder. Vi får då för nybyggena ett återväxtindex på 0,90 och för den gamla bygden 0,81, återigen en avsevärd skillnad (17). Nybyggena var alltså klart effektivare än de gamla gårdarna och kunde dessutom vänta sig en bättre återväxt av arbetskraften.

Hur länge dröjde det innan nybyggarna flyttade in på sina hemman? En titt i ml 1795 ger inget entydigt svar. Här kan man se om någon bodde på hemmanet eller inte. I bil. 1 får man upptagningsår för nybygget. I mantalslängden ser man t.ex. ett bebott nybygge, Stenbäcken, som fått fribrev den 5 november 1794. Jag har inte hittat något som tyder på att hemmanet togs upp mycket tidigare, så det skedde förmodligen under år 1794. Mantalsskrivningen för ml 1795 skedde i slutet av 1794 och hemmanet var alltså alldeles nytt, i alla fall i egenskap av nybygge. Det kan tidigare ha varit fäbod och som sådan förberetts för bosättning och odling.

I ml 1795 kan man också hitta ett nybygge som inte beboddes ännu 11 år efter det att fribrevet utfärdats. Räknar man ut hur många år som förflutit sedan fribrevet utfärdats får man för de bebodda nybyggena ett genomsnitt på 8 år, för de obebodda 7 år. Med tanke på att de obebodda nybyggena bara var 6 stycken mot 39 bebodda, kan man inte dra några slutsatser om hur länge man i allmänhet dröjde med att flytta in i nybyggena, men det framgår att man ibland dröjde med flyttningen.

Fig. 5. Bebyggelsen i området vid ingången av år 1700. Antalet hushåll efter ml 1700. Gränserna efter Generalstabens karta, Burträsks tingslag.

Fig. 6. Bebyggelsen i området vid utgången av år 1799. Antalet hushåll efter ml 1800. Inprickningen delvis med hjälp av Ekonomiska kartan över Sverige.

Kartbildens förändringar

Jämför man bebyggelsens läge vid början och slutet av perioden finner man att den vid 1700-talets borjan är koncentrerad till östra delen av området och att nybyggeriet främst har förlagts till södra delen. De nordvästra delarna av Burträsk är fortfarande glest bebyggda vid sekelskiftet 1800. Bebyggelsen sprids under 1700-talet från att bestå av isolerade byar till att omfatta också landet mellan dem. Häri kan man säkert se en påverkan från storskiftet som hade splittrat byarna. Den gräns som markerar Burträsk på kartan är Burträsks tingslags gräns 1924, och stämmer som synes inte helt med denna undersöknings område.

Sammanfattning

För Burträsk, varmed förstås jordebokssocknen vid 1799 års utgång, har den mantalsskrivna befolkningen under 1700-talet klart minskat vid krig. Under perioden har den dock mer än fördubblats. Antalet i mantalslängderna redovisade hushåll visar inga stora kortsiktiga förändringar. Upptagandet av nybyggen kom igång på 1780-talet, kanske som resultat av storskiftet, och fortsatte till seklets slut, där undersökningen slutar. Nybyggena var betydligt effektivare produktionsenheter än de gamla byarnas gårdar. I allmänhet flyttade man inte in på nybyggena omedelbart de togs upp, utan dröjde något. Många frågor återstår att besvara.


Använd litteratur:

Ekonomiska kartan över Sverige. Tillämpliga blad.

Generalstabens översiktskarta över Sverige. Skala 1:400 000. Sthlm 1927. Blad XVIII. Piteå. Generaletabens topografiska avdelning 1924.

Gipe, Jonas. Burträsk. En sockenkrönika fram till omkring 1870. Uppsala 1955.

Heckscher, Eli F. Svenskt arbete och liv. Åttonde upplagan. Sthlm 1976.

Könberg, A. V. art. Mantal i Nordisk Familjebok. 2. uppl. Sthlm 1912.

Lext, Gosta. Mantalsskrivingen i Sverige före 1860. Göteborg 1968. (Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet. 13.)

Norborg, Lars-Arne. Källor till Sveriges historia. Andra upplagan. Lund 1972.

Källor:

Mantalslängder (ml) enligt bil. 2. De förvaras i Riksarkivet.

Jordeböcker (jb) enligt bil. 1. De förvaras i Riksarkivet och Kammarkollegiums arkiv.

Husförhörslängd Burträsk AI:5, c:a 1780 - 1810 (1812). Mikrofilm GR 366 i Umeå stadsbibliotek.


Noter

 1. Landshövdingens resolution 1768-03-30, cit. i jb 1769,s. 41.

 2. Ibid., s. 42

 3. Landshövdingens resolution 1776-02-03, tryckt i Gipe, s. 52 - 53.

 4. Landshövdingens resolution 1776-02-03, cit. i jb 1783, s. 95. Dessa byar nämns dock inte i resolutionen som den är avtryckt i Gipe,s. 52 - 53.

 5. I Burträsk var jorden övervägande skatte, något krono och under hela 1700-talet bara ett hemman frälse, 13/32 mantal med säterifrihet i Gammelbyn.

 6. Konberg.

 7. Ofta hölls jordrannsakning och mantalsskrivning ungefär samtidigt, t.ex. hölls den 2 december 1772 mantalsskrivning för 1773 års längd. Dagen efter holls jordrannsakning för 1772 års jordebok.

 8. Heckscher, s. 99.

 9. Norborg,s. 154. Jfr. Lext s. 249 - 252.

 10. Lext, s. 149.

 11. Kungl. Maj:ts brev till Kammarkollegium 1765-02-18, utsänt till landshovdingarna 1765-03-20. Cit i Lext, s. 149 - 150.

 12. Att längdernas kronologi är besvärlig visas t.ex. av att husförhörslängderna AI:3 och AI:4 enligt arkivförteckingen täcker åren 1744-1768 med sporadiska anteckningar fram till 1790 resp. 1750 -1768 med sporadiska anteckningar fram till 1828. Längderna tar båda upp hela kyrksocknen.

 13. Småbacka togs upp 1785. Samma år flyttade en man och hustru dit från Lovånger. Torrberget 2 togs upp 1788, och samma år flyttade en man dit från Lövånger.

 14. Kungl. brev 1784-09-07.

 15. Kungl. Maj:ts nådige kundgjörelse angående utflyttningen till Westerbotn eller Finland 1757-05-05.

 16. Storskiftet genomfördes i Ljuswattnet 1768. Renbergswattnet 1773, Bygdeåträsk 1773 och 1794, Lappwattnet 1780, Gammelbyn och Bursiljum 1794. (Gipe,s. 162)

 17. Beräkningarna baserar sig på foljande siffror:

  Effektivitetsindex för år 1766

  Skattande

  Befriade

  Skattande / befriade

  Nybyggen 40 41 0,98
  Gammal bygd 655 717 0,91

  Återväxtindex för år 1766

  Skattande

  <15 år

  <15 år / skattande

  Nybyggen 40 36 0,90
  Gammal bygd 655 531 0,81

  Som skattande räknas av nybyggarna de som var i rätt ålderför att skatta, och bara var befriade för att de var nybyggare.

 18. Ett utdrag ur jb 1543 är tryckt i Gipe,s. 42 - 45.

 19. Den källa som visar när nybygget är upptaget.

 20. I landshovdingens resolution 1794-01-03, cit. i jb 1793, nämns Bergavan i samband med en skogsavvittring 1788. När det ska ha tagits upp nämns dock inte i denna jb. Den första jordebok det nämns i är 1792.

 21. Förekommer först i jb 1792. Det står inte när hemmanet skulle ha tagits upp eller när det skulle skatta. Närmast föregående jordebok är 1783, så det bor ha tagits upp mellan 1783 och 1792. I jb 1801 står: "Har ej upwist den Imission hwaruti frihetsår äro utsatta". Här kanske vi har ett fall där nybyggaren utan att söka tillstånd bara tog för sig av obrukad mark.

 22. I längderna fördes bara de skattande upp i tabellerna och summerades. De som tagit upp nybyggen och var befriade beskrevs i stället med ord i anmärkningskolumen. De som togs upp där var sådana som skulle ha skattat om de bara inte varit nybyggare. I kolumnen kan stå t.ex.: "Man, hustru, 1 dräng."

 23. Rokarna borjar föras först i och med ml 1719. För åren innan detta har jag räknat en rök då ett hushåll bestod av minst en husbonde eller minst två personer av vilka andra kategorier som helst.

 24. Under åren 1766 - 1769 fördes i särskilda kolumner upp även alla som inte skattade. För dessa år finns en särskild kolumn för nybyggarnas antal. Dess siffror visar samma personer som de andra åren beskrevs i anmärkningskolumnen (se not 22). Det är de som redovisas under "Befriade nybyggare" i bil. 2. Den totala folkmängden i området var 1766: 1456, 1767: 1440, 1768: 1388, 1769: 1418.


Bilaga 1.

Byar i undersökningen

I. Före 1700.

Namn Förekommer i Anmärkning
Anderswattnet jb 1543 (18) Under Bygdeå till 1768 (2)
Bodbyn jb 1660
Bursiljum jb 1543 Under Lövånger till 1776 (3). Hette i Lövånger Sillium.
Bygdeåträsk jb 1543
Bygdsiljum ml 1700 Under Bygdeå till 1768 (1). Före ml 1774 kallad Sillium.
Gammelbyn jb 1543 1543 kallad Bureträsk
Lappwattnet jb 1660
Ljuswattnet jb 1543
Lubboträsk ml 1700 Under Bygdeå till 1768 (2)
Miödwattnet jb 1543
Qvarnbyn jb 1783 Inget nybygge, byn brots ur Bygdeåträsk mellan jb 1779 och jb 1783
Renbergswattnet jb 1543
Willwattnet jb 1543 Under Lövånger till 1776 (3)
Åbyn jb 1660

II. Nybyggen efter 1700.

Upptaget Namn Källa Anmärkning
1734 Rotsjön ml 1735, s. 567 Öde 1741-48 (jb 1760, s. 138)
1735 Tallträsk ml 1736, s. 594
1736 Blåbergsliden jb 1750 s. 791
1738 Lidsjön jb 1750, s. 235 Hette före jb 1783 Kårfsjön. Låg fram till 1771 under Bygdeå (ml 1773, s. 46)
" Låssmen 1 jb 1760 Före jb 1776 under Lövånger
" Låssmen 2 jb 1750, s. 345 Före jb 1776 under Lövånger. Öde 1750-60 (jb 1750, s. 345)
1751 Jerfträsk jb 1760 Före jb 1776 under Lövånger
1756 Storliden jb 1760, s. 138
1758 Stafträsk ml 1759, s. 54 Före jb 1776 under Lövånger
1761 Storbäcken ml 1763, s. 62
1766 Forssliden ml 1767, s. 136
1769 Illwersträsk ml 1771, s. 56
1770 Selsforsen ml 1771, s. 56
1778 Blisterliden jb 1779
1780 Renträsk jb 1793
1782 Hällforsen jb 1793
" Riswattnet jb 1793, s. 142
" Twärtjärn jb 1793
1783 Bronstjärn jb 1793
" Hogliden 1 jb 1793
" Lill-Lappsjön jb 1793
1784 Brändberliden jb 1793
" Brännforss jb 1793 Hette före 1795 Gräsmyrliden (jb 1795)
" Burliden jb 1793
" Kyrkheden jb 1792
" Mullberget jb 1793
" Storberget jb 1793
1785 Bjurforss 1 & 2 jb 1793
" Fisktjernliden jb 1793
" Lillberget jb 1793
" Småbacka jb 1793
" Stensträsket jb 1793
" Torrberget 1 jb 1793
1787 Bergwiken jb 1793
" Harakjälen jb 1793
" Hosjöelfven jb 1792
" Hosjöwallen jb 1793
" Tjerntjernsliden jb 1793
1788 Bergafvan jb 1793 not 20
" Boliden jb 1793
" Brännliden jb 1793
" Granöträsk jb 1793
" Lillblåbergsliden jb 1793
" Renforsen jb 1793
" Sahlberget jb 1793
" Sidberget jb 1793
" Swänsträsket jb 1793
" Sorliden jb 1793
" Torrberget 2 jb 1793
" Årtoliden jb 1793
1789 Bergnäset jb 1801
" Grundforsen jb 1793
" Holmliden jb 1793
" Hogtjärn jb 1793
" Trågatjernsliden jb 1793
1790 Bjornliden jb 1793
" Storkjälen jb 1793
1791 Nyliden jb 1793
1792 Forstjärn jb 1792 not 21
" Högliden 2 jb 1793
" Jerftjern jb 1793
" Wälfsjöliden jb 1793
1793 Innersjön jb 1793
" Orrberget jb 1795, s. 223
1794 Stenbäcken 1 jb 1801
1795 Mjodtjernsliden jb 1801
" Stenbäcken 2 jb 1801
1796 Grankjälen jb 1801
" Myrträsk jb 1801
" Strandholm jb 1801
1797 Kjällheden jb 1801
1798 Backviken jb 1801
" Degerliden jb 1801
" Högliden 3 jb 1801
" Jeppnäs jb 1801
" Lappselsliden jb 1801
" Lillmullberget jb 1801
" Tjärnliden jb 1801
" Tällberget jb 1801
" Wälfsjön jb 1801
1799 Altjernsliden jb 1801
" Fiskberget jb 1801
" Risnäs jb 1801
" Rödningsheden jb 1801
" Rönbäken jb 1801
" Rönliden jb 1801
" Stafliden jb 1801


Bilaga 2

Mantalsskriven befolkning i området

Skattande Befriade nybyggare (22)
År Rökar (23) Invånare Rökar Invånare Anmärkning
1700 139 430 - -
1701 141 450 - -
1702 141 445 - -
1703 138 441 - -
1704 138 435 - -
1705 - - - - ml trasig
1706 139 425 - -
1707 138 440 - -
1708 140 448 - -
1709 141 444 - -
1710 131 407 - -
1711 139 457 - -
1712 131 419 - -
1713 - - - - 2:a fögd:s ml saknas
1714 136 415 - -
1715 133 406 - -
1716 129 379 - -
1717 132 388 - -
1718 124 354 - -
1719 134 362 - -
1720 134 373 - -
1721 135 371 - -
1722 136 366 - -
1723 - - - - ml i Kammarkollegiums arkiv f.t.
1724 139 398 - -
1725 139 416 - -
1726 138 447 - -
1727 138 460 - -
1728 138 549 - -
1729 - - - - saknas
1730 138 497 - -
1731 138 487 - -
1732 143 496 - -
1733 140 488 - -
1734 141 499 - -
1735 141 504 1 -
1736 142 528 2 -
1737 142 540 - -
1738 140 555 - -
1739 142 555 - -
1740 - - - - saknas
1741 143 534 - -
1742 150 494 - -
1743 152 498 - -
1744 148 483 - -
1745 150 519 - -
1746 150 554 - -
1747 151 560 - -
1748 151 551 - -
1749 148 588 - -
1750 - - - - saknas
1751 154 597 - -
1752 - - - - ml trasig
1753 156 640 - -
1754 155 633 - -
1755 157 619 - -
1756 153 634 - -
1757 159 613 - -
1758 163 605 - -
1759 165 581 - -
1760 - - - - saknas
1761 168 548 - 31
1762 170 544 - 29
1763 171 563 - 36
1764 175 592 - 39
1765 178 626 - 39
1766 184 655 - 40 not 24
1767 189 663 - 41
1768 183 648 - 39
1769 185 659 - 33
1770 - - - - saknas
1771 187 668 - 6
1772 191 692 - 6
1773 192 685 - 8
1774 195 712 - 6
1775 205 741 - 8
1776-93 - - - - saknas
1794 252 841 43 108
1795 256 887 51 110
1796 253 903 51 111
1797 - - - - saknas
1798 268 927 49 108
1799 276 944 46 110
1800 282 965 54 110