G 156

Gotland: Gothems kyrka


Foto © Christer Hamp 2017-06-19