U 712

Uppland: Skeberga, Kungs-Husby socken


[-laifr * lit raisa * stain * ... ...t * kribior- b*roþur sin] * kuþ[*a]... ... ...isti * s[ti]...

Oleif lät resa stenen ... efter Geirbjörn, hans gode broder ... ristade stenen


 

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2006-07-30

Tillbaka till listan