U 987

Uppand: Funbo kyrka


katil ' auk| |kuriþr ' litu rosa stin þino × oftiR þurstin sun sin uiþi auk rikuiþr ' þiR ristu ston aftiR bruþur sin × kuþ hialbi on þurstins '

Kättil och Gyrid lät resa denna sten efter Torsten, sin son. Vide och Roland de reste stenen efter sinj broder. Gud hjälpe Torstens ande.


Runstenen står sedan 1868 rest på kyrkogården intill bårhuset 50 m nordväst om kyrkan. Tidigare låg den som tröskelsten mellan vapenhuset och kyrkan.

Ristare: Torfast (A)

Foto © Christer Hamp 2008-05-11