Sö 260

Södermanland: Södra Betby, Österhaninge socken


... ... ...a : stin : eftiR : ierunt : sun : sia : aR * uaR : uestþr : meþ ulfi : suni * hakunar *

... sten efter Jerund, sin son, som var västerut med Ulv, Håkons son


Runstenen står rest vid en stig i skogen 100 m sydväst om gården Beatelund. Vägen till stenen är väl skyltad, uppenbarligen av lokala entusiaster. Södermanlands Runinskrifter spekulerar om stenens historia:

Runstenen anträffades år 1869 vid buskhuggning å S. Betby skog, SV om lägenheten Beatelund, liggande på marken med den runristade sidan uppåt, ehuru täckt av jord och mossa. Platsen är sank och torde förr ha varit kärrartad. Skogen innanför är oländig, och det är långt åt detta håll till närmaste bygd. Någon forntida väg synes därför knappast ha funnits på detta ställe. Möjligen har stenen, såsom redan Brouhn tänkt sig, »varit arbetad ur eller invid bergen i dess närhet och antagligen hade han på sin tunga tross under forslingen vintertiden — kommen på kärrisen — sjunkit och blifvit liggande till dess markens naturliga omdaning ändteligen gjorde minnesmärket åter synligt».

Foto © Christer Hamp 2012-07-22