U 304

Uppland: Bensta, Skånela socken


fuluki * lit * hkua * stain * auk þaiR * hukR * baþiR bry[þr * e]fti(R) * mana * faþur sin

Fulluge lät hugga stenen tillsammans med Hök, båda bröderna, efter Manne, sin fader


Runstenen står rest några meter väster om vägen mellan Stenstaberg och Bensta, strax söder om vägen Eriksberg - Kimsta. Den är känd från en 1600-talsteckning av Johannes Rhezelius. Den verkar kort tid därefter ha fallit omkul och glömts bort. År 1953 återfanns den djupt nedsjunken i marken och restes på vad som förmodligen är dess ursprungliga plats. Mansnamnet Fulluge - den mycket modige - förekommer på ytterligare två runstenar i Skånela, och förmodligen avses samma person. Varken broderns eller faderns namn är helt säkert.

Foto © Christer Hamp 2007-05-02

Tillbaka till listan