U 34

Uppland: Sundby, Sånga socken


suain × auk × halftan × auk × þora × litu × raisa × stain -ina × aftir × uikik × foþur sin × au(k) × at × þagn × bruþur × sin × kuþ × hialbi at þaira

Sven och Halvdan och Tora lät resa denna sten after Viking, sin fader, och efter Tägn, sin broder. Gud hjälpe deras ande.


Stenen står på en åker 200 m väster om vägen Skå - Svartsjö. Den är synlig från vägen men nås lättast från väster, för det är ett djupt dike i vägen. I en skogsdunge 100 m väster om stenen står U 36, på andra sidan diket. De två stenarna har tidigare stått på var sin sida om ett med Svartsjöviken sammanhängende vattendrag.

Foto © Christer Hamp 2004-09-11