Vg 281

Västergötland: Lödöse, Passagården 1:33, S:t Peders socken


þno/þ=n=oþ=n=oþ=n=o nnn ooo

Jätte, nöd, gud


Trästickan med inskrift från 1100-talet finns i Lödöse museum. Den hitardes vid utgrävningar 1974. Att döma av andra fynd på platsen var det fråga om ett skomakeri. De tre första runorna är ristade med dubbla streck, men i dem finns ytterligare, enkeldragna, bistavar. De är bindrunor, och innehåller samma tecken som i inskriften som helhet, om man bortser från bnidrunorna: þno. Upprepningen av runorna tyder på att det är en inskrift med magisk innebörd.

Elisabeth Svärdström skriver i Fornvännen 1975, s. 172: I Lödöseinskriften möter vi de tre runorna isl. þaurs 'jätte, troll', naud 'nöd, trångmål', óss 'as, gud'. Upprepningen, trefalden, är som i andra magiska sammanhang ägnad att förstärka verkan. Inskrivningen av hela runföljden þno i var och en av þ-runorna torde ha haft samma syfte. 3-talet är påfallande (även multipeln 9).

Foto © Christer Hamp 2008-04-18