Sö 39

Södermanland: Åda, Trosa-Vagnhärads socken


: hermoþr : lit : hagua : at : barkuiþ : bruþur : sin : h[an] trukn-þi : [a] lf:lanti :

Hermod lät hugga efter Bergvid, sin broder. Han drunknade i Livland.


Runinskriften är huggen på en berghäll vid en väg som numera är avstängd för biltrafik, i västra delen av Trostorp, någon kilometer sydost om Trosa landskyrka. Intill den finns runhällen Sö 359 och på andra sidan om vägen runstenen Sö 36.
Dybeck gav vid mitten av 1800-talet sin bedömning av hällens kvalitet: ... väl utan de djupa och svåra remnor denna i allmänhet eger, men thyvärr överfull af smärre sprickor och ojämnheter, af hvilka runristaren än dragit fördel, än, åter, och det beklagligen nog, ofta hindrats att göra sig tydlig.

Ristare: Hakon (A)

Foto © Christer Hamp 2012-09-30