U 376

Uppland: Vidbo kyrka


Foto © Christer Hamp 2003-05-29