G 282 - 284

Gotland: Othems kyrka


Foto © Christer Hamp 2017-06-19