Sm 167

Småland: Hossmo kyrka


...yri ᛫ li... ...

... lät ...


Fragmentet av en runsten av kalksten fanns i fönsteromfattningen på västsidan av kyrkan. Den upptäcktes vid restaureringsarbete 1952 och togs ut. Ristningen är troligen från slutet av 1000-talet och stenen är målad i klara färger. Varken i Sveriges runinskrifter eller Fornvännen nämns färgen - är det originalfärgen eller är stenen målad senare? Stenen finns nu på vapenhusvinden.

Foto © Christer Hamp 2013-05-10